પૃષ્ઠો વિ. પોસ્ટ્સ

આ પાઠમાં, તમે પૃષ્ઠ અને પોસ્ટ વચ્ચેનો તફાવત શીખી શકશો. તમે એ પણ શીખી શકશો કે કયો ઉપયોગ કરવો અને તેમને ક્યાં ઉમેરવું અને સંપાદિત કરવું તે કેવી રીતે જાણવું. આ પાઠ યોજના તમને પોસ્ટ્સ અને પૃષ્ઠો વચ્ચેના તફાવતોમાંથી પસાર કરશે; વર્ડપ્રેસમાં બંને સાથે કેવી રીતે કામ કરવું તે આવરી લે છે.

This post was originally published on Learn by Amit Patel.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.