ទិដ្ឋភាពទូទៅនៃផ្ទាំងព័ត៌មាន

នៅក្នុងមេរៀននេះ លោកអ្នកនឹងស្វែងយល់ថា ផ្ទាំងព័ត៌មានរបស់ WordPress គឺជាទំព័រដំបូងដែលលោកអ្នកនឹងឃើញ បន្ទាប់ពីចូលទៅទំព័រគ្រប់គ្រងនៃ WordPress។ នៅលើផ្ទាំងព័ត៌មាននោះ លោកអ្នកនឹងឃើញព័ត៌មានអំពីស្ថានភាព និងតំណទៅកាន់ទំព័រគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៃវេបសាយរបស់លោកអ្នក។ មេរៀននេះនឹងបង្ហាញលោកអ្នកអំពីរបៀបដែលផ្ទាំងព័ត៌មានត្រូវបានរៀបចំឡើង និងរបៀបចូលទៅកាន់ផ្នែកផ្សេងៗនៃវេបសាយ WordPress របស់លោកអ្នក។

This post was originally published on Learn by vannkorn.

Follow us

Don't be shy, get in touch. We love meeting interesting people and making new friends.